با توجه به نوع رنگ محلول، ترکیبات و ساختارهای اتمی، رنگ موجود در فاضلاب ها و پساب های تصفیه و رنگبری بوسیله سیستم نانو ازن عملی می باشد. رنگ حقیقی در اثر ترکیباتی که نور مرئی را جذب می کنند، به وجود می آید. برای رنگبری سیستم ازن زنی در خروجی و پس از تصفیه های شیمیایی و بیولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرد که مقدار ازن با توجه به کیفیت پساب خروجی، دما و فرایندهای قبلی و سیستم نانو ازن مورد استفاده تعیین می شود. درصورت استفاده از سیستم نانو ازن واقعی عملکرد سیستم به شدت افزایش یافته و ظرفیت ژنراتور ازن کاهش قابل ملاحظه ای می یابد. کیفیت حذف رنگ و رنگبری به مقدار رنگ در پساب خروجی فرایند تصفیه خانه ها، مقدار ازن تزریقی، سیستم پخش ازن، نوع پساب و دمای پساب بستگی دارد. به منظور رنگبری از پساب ها در مقالات مختلف، ازن موردنیاز را 50 تا 200 میلیگرم در لیتر پیش بینی شده است که راندمان 85 تا 90 درصدی را در رنگبری به همراه خواهد داشت که درصورت استفاده از سیستم پخش نانو ازن واقعی، این مقدار به شدت کاهش پیدا خواهد نمود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.