شتاب دهی

۱ – ساخت آزمایشگاه، سایت نیمه صنعتی و تست های مربوطه توپ هوشمند

۲ – ساخت پایلوت سامانه صنعتی فاضلاب بدون پساب (ZLD)

۳ – تهیه نقشه راه تامین آب پایدار شرکت دی آریا پلیمر

4– مراحل تصویری شتابدهی توپ هوشمند