سرمایه گذاری

۱- بازچرخانی پساب سامانه های نمک زدایی در سایت ابوزیدآباد کاشان

۲- خط انتقال آب به صنایع کاشان توسط خط انتقال چدن داکتیل