توسعه بازار

۱ – سیستم ارتقا هوادهی تصفیه خانه فاضلاب قیطریه با ژنراتور نانوحباب

۲ – استفاده از ژنراتور نانو ازن در تصفیه خانه آب ساوه جهت حذف طعم و بوی آب شرب

۳ – حذف بوی نامطبوع از تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری

۴ – تکمیل تصفیه خانه فاضلاب منطقه صنعتی ارگ بم

۵ – تصفیه خانه آب شرب شهر کرج توسط فناوری فیلترهای سرامیکی

۶-استفاده از ژنراتور نانوکلر در تصفیه خانه فاضلاب تاکستان جهت کاهش مصرف آب ژاول برای گندزدایی

7 – عملیات نشت یابی از خطوط انتقال آب ابوزیدآباد به وسیله توپ هوشمند