رد کردن لینک ها

سیستم ZLD

پسآب خروجی واحدهای صنعتی اعم از آب شیرین کن ها و یا مجموعه صنایع از دو نقطه دیدگاه در جوامع امروزی مورد توجه ویژه قرار گرفته است . دفع پسماند به چرخه محیط زیست از یک سو و نیز از دست دادن آب قابل استفاده ناشی از تبخیر پساب ،باعث محور شکل گیری فن آوری دفع ضایعات بدون آب یا  Zero Liquid Discharge (ZLD) شده است.

مبنای اصلی فرآیند ZLD بر تبخیر و میعان بنا شده است. که طی مراحل مختلف و مکرر آب پساب در یک چرخه گردشی عملیاتی بخار و استحصال میگردد و سپس پسماند تغلیظ شده مجددا وارد چرخه قبلی میگردد . این فرآیند تا به آنجا ادامه میابد که پسماند بصورت کریستاله از دور خارج میگردد. نقطه با اهمیت و محور رقابت در تکنولوژی های بکار گرفته شده توسط سازندگان مختلف در سراسر دنیا استفاده از پوشش های مناسب نانو در الیاف غشایی مرحله MD و نیز پوشش های مقاوم نانو به ­روی پره های کمپرسورهای مرحله MVC فرآیند میباشد.

نظرات

به گفتگو بپیوندید