رد کردن لینک ها

کارگزاری ستاد فناوری نانو

یکی از مدل های موفق تجاری سازی فناوری و همچنین بهبود عملکرد صنایع بزرگ، همکاری این صنایع با فناوران و قرارگرفتن شرکت های فناوری محور در زنجیره ارزش شرکت صنعتی بزرگ است؛ لذا ستاد ویژه توسعه فناوری نانو شرکت ایتوک آفرینان فناوری را جهت تسهیل فرآیند تبادل فناوری های نانو با ماموریت توسعه کمی وکیفی پروژه های مورد نظر در حوزه های آب و فاضلاب و محیط زیست به عنوان کارگزار خود معرفی نموده است که شرکت ایتوک با ایجاد ساختار مناسب و ارتباطات موثر در حال انجام این مهم می باشد.

به گفتگو بپیوندید