رد کردن لینک ها

پروژه های کارگزاری ستاد ویژه نانو

پروژه های موفق:

  1. استفاده از دستگاه های الکترودیالیز جهت کاهش EC و TDS  منابع آب و رساندن کیفیت آب شرب در بیش از 100 روستا در استان خوزستان
  2. بازچرخانی پساب RO  با استفاده از دستگاه الکترودیالیز شرکت سایپا سیتروئن کاشان
  3. پوشش دهی قطعات خودرو شرکت سایپا سیتروئن کاشان
  4. استفاده از دستگاه های الکترودیالیز جهت کاهش EC  و TDS  منابع آب در استان بوشهر

پروژه های در حال انجام :

  1. جداسازی آب از رنگ در شرکت سایپا سیتروئن کاشان
  2. کاهش نیترات آب چاه های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام
  3. بازچرخانی پساب آب و فاضلاب روستایی استان لرستان
  4. بازچرخانی پساب آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان
  5. کاهش کدورت آب و چاه های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

به گفتگو بپیوندید