رد کردن لینک ها

سرمایه گذاری

شرکت ایتوک آفرینان فناوری با یک شرکت لوله سازی و یک شرکت پیمانکار به صورت جوینت وینچر همکاری نموده و پساب RO  آب آشامیدنی یک شهر را خریداری کرده و بوسیله دستگاه های نوین الکترودیالیز مقدار EC آب مربوطه را کاهش داده و با سرمایه گزار خود و تیم های مشارکت پروژه را اجرا و آب را به صنایع منطقه میفروشد.

که ضمن راه اندازی یک کسب و کار و افزایش اشتغال و استفاده از فناوری های نوین در صنعت آب کمبود آب صنایع آب منطقه را مرتفع نموده و ضمن کاهش عوامل محیط زیستی پساب RO کمک شایانی به افزایش تولید صنایع و افزایش GDP کل کشور نموده است.

به گفتگو بپیوندید